• Tłumacz języka migowego
 • Dziennik elektroniczny
 • BIP
 • Urząd Miasta Chorzów
Strona główna/Deklaracja dostępności
 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłaczeń:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

 • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,
 • informacje opublikowane w zewnętrznych kanałach mediowych np. facebook nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Witold Kłys, sp17@chorzow.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 249 66 56 samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 18,
41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony boiska sportowego. 
Wejście do szkoły na poziomie gruntu. Dalej można przemieszczać się schodami. Przy schodach znajduje się poręcz.
Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren boiska szkolnego.

 W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Ciągi poziome

Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
Możesz skorzystać z windy. Winda porysza się do poziomu -1 (stołówka/kuchnia) oraz do poziomu 1 (parter).

Schody

Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

Drzwi musisz otworzyć ręcznie
Winda znajduje się w budynku na wprost wejścia do szkoły. Winda porysza się do poziomu -1 (stołówka/kuchnia) oraz do poziomu 1 (parter).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

do góry