O programie Aktywna edukacja

Projekt

Aktywna Edukacja

Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Działania w szkołach koncentrować się będą na następujących obszarach:

  • przygotowanie szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,
  • przygotowanie dyrektorów szkól i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,
  • przygotowanie nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,
  • zainicjowanie współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

Program Aktywna Edukacja stanowi etap przygotowujący szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego odpowiedzialnością. W nadchodzącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół.

Cele programu:

Szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w szkole, stanowi ambitną zmianę, która często wymaga wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i innych, niż dotychczasowe, sposobów organizacji lekcji i metod nauczania. Najważniejszą zmianą będzie wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków pracy z uczniami przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących. Rodzaj wprowadzanej zmiany w dużym stopniu zależeć będzie od przyjętych rozwiązań sprzętowych i wariantów oprogramowania, a także wybranej przez szkołę koncepcji wykorzystania sprzętu cyfrowego i już posiadanych przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK.
Program wspiera proces zmian w sposób uwzględniający warunki i decyzje podejmowane indywidualnie przez same szkoły. Dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybrać interesujące dla nich doświadczenia z prezentowanych im przykładów dobrej praktyki wcześniej wypracowanych w innych programach. Program zakłada gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami. Istotnym założeniem programu jest stworzenie lokalnej sieci współpracy, która po zakończonym programie będzie pełnić rolę ośrodka wspierającego wszystkich nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem nowych praktyk.

MATERIAŁY W FORMACIE PDF DO POBRANIA DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

skład szkolnego zespołu TIK

DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

szablon lekcji wczesnoszkolna

DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO

szablon lekcji – języki

DLA NAUCZYCIELI IV – VI

moduł I – IV-VI