Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
12-25 lutego 2018 r.
województwa:  kujawsko-pomorskie,  lubuskie,  małopolskie,  świętokrzyskie,
wielkopolskie
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)
5. Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wymienionych w pkt 6) (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu
gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
6. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w  których  nauka  kończy  się  w  semestrze (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)
jesiennym podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu
gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 27 kwietnia 2018 r.
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół podstawa prawna:
wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno- późn. zm.)
wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września)

 

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 5 stycznia 2018 r.
programowo najwyższych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, w których podstawa prawna:
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
się w pierwszym powszednim dniu lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.)
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 26 stycznia 2018 r.
programowo najwyższych w szkołach
policealnych i w oddziałach dotychczasowych podstawa prawna:
zasadniczych szkół zawodowych, w których § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
się w pierwszym powszednim dniu lutego późn. zm.)
10. Egzamin maturalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-
formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-
formule/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie   szczegółowych   warunków   i   sposobu   przeprowadzania   egzaminu
gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-
formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-
2/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

 

oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
12. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.)
13. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)