19 czerwca zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego w zerówce

Plan półkolonii

Półkolonie

Zapraszamy na zebrania

Uwaga rodzice !

Szanowni Rodzice
Informuję, że w związku z zawieszeniem strajku zajęcia szkolne odbywać się będą według planu od 6 maja 2019r.
(piątek 26.04 jest ostatnim dniem strajku, pozostałe dni tj. 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z uzgodnionym z Państwem kalendarzem roku szkolnego)
Z wyrazami szacunku
Witold Kłys
Dyrektor szkoły

Informacja MEN dla rodziców ws. strajku pracowników szkół

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie odbywać się będą w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019r.

JEŚLI DOJDZIE W TYCH DNIACH DO KONTYNUACJI AKCJI STRAJKOWEJ ZBIÓRKA UCZNIÓW ORAZ ODBIÓR NASTĘPUJĄ NA PLACU KOŚCIELNYM !!!

Harmonogram szczegółowy:

10 kwietnia

 • godz. 9.30-10.15 – klasy 0-3
 • godz. 11.00-11.45 – klas 4-6
 • godz. 12.30-13.15 – klasy 7

11 kwietnia

 • godz. 9.30-10.15 -klasy 0-3
 • godz. 11.00-11.45- klasy 4-6
 • godz. 12.30-13.15- klasy 7

12 kwietnia

 • godz. 9.30-10.15 -klasy 0-6
 • godz. 11.00-11.45 – klasy 7