Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Patrona

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona w naszej szkole od kilkunastu lat obchodzony jest w tym samym czasie. Z tej właśnie podwójnej okazji uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali uroczystą akademię. Na zajęciach w tym dniu najczęściej wspominaliśmy postać Jana Pawła II. 

Dzień Kropki, po raz pierwszy obchodzony w naszej szkole, już za nami.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 :
8.00 msza święta dla wszystkich uczniów (o udziale ucznia decydują rodzice)
9.00 klasy 4-7
10.00 klasy 2 – 3
11.00 klasy 1 i oddziały „0”
Do zobaczenia 3 września.

Uwaga Rodzice klas pierwszych.

Dyrekcja Szkoły informuje, że zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę od 1 września 2018r. odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 17.00. w jadalni.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH I ZERÓWKI

 ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

IM. JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II

   w roku szkolnym 2018/19.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic(prawny opiekun) wypełniając

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”

(jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej)

lub

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”. (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły poza obwodowej)

 Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu

 

Obowiązkowo naukę 1 września 2018r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2011r, które nie poszły do szkoły w roku 2017 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2012 r) których rodzice podejmą taką decyzję i uzyskają pozytywną opinię poradni PPP.

Zasady wyboru szkoły:

 

– Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć WNIOSEK

– Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.

– Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

Terminy rekrutacji:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 do 16 marca 2018r.

od 13 do 20 kwietnia 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 do 23 marca 2018r.

od 23 do 27 kwietnia 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2018r., godzina 9-ta

30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r.

od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06 kwietnia 2018r., godz. 9-ta

14 maja 2018r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

 

Nabór do Oddziału Przedszkolnego

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się

w  terminie: 6 marca 2018r – 20 marca 2018r  poprzez stronę internetową www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 06.03.2018, godz.9.00

do 20.03.2018, godz.15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 07.05.2018, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz. 9.00

do 22.03.2018, godz. 15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 08.05.2018, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2018, godz. 9.00

16.05.2018, godz. 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2018, od godz. 9.00 do 17.04.2018, do godz. 15.00 od 16.05.2018, od godz. 9.00 do 22.05.2018, do godz. 15.00
5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2018, godz. 9.00 25.05.2018, godz. 9.00

20 kwietnia 2018r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                        na tablicy ogłoszeń w szkole

Zapraszamy

Konkurs historyczny.

Regulamin…

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w województwie śląskim w roku szkolnym 2017/2018 będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
Języka Polskiego;
Języka Niemieckiego;
Matematyki;
Języka Angielskiego;
Historii.
Zgodnie z § 4. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 z późn. zm.) szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 30 września 2017 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

plik PDF

JĘZYK POLSKI
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

MATEMATYKA
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

JĘZYK ANGIELSKI
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

HISTORIA
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
12-25 lutego 2018 r.
województwa:  kujawsko-pomorskie,  lubuskie,  małopolskie,  świętokrzyskie,
wielkopolskie
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)
5. Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wymienionych w pkt 6) (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu
gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
6. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w  których  nauka  kończy  się  w  semestrze (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)
jesiennym podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu
gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 27 kwietnia 2018 r.
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół podstawa prawna:
wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno- późn. zm.)
wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września)

 

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 5 stycznia 2018 r.
programowo najwyższych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, w których podstawa prawna:
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
się w pierwszym powszednim dniu lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.)
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 26 stycznia 2018 r.
programowo najwyższych w szkołach
policealnych i w oddziałach dotychczasowych podstawa prawna:
zasadniczych szkół zawodowych, w których § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
się w pierwszym powszednim dniu lutego późn. zm.)
10. Egzamin maturalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-
formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-
formule/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie   szczegółowych   warunków   i   sposobu   przeprowadzania   egzaminu
gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-
formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-
2/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

 

oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
12. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.)
13. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.
432 z późn. zm.)